• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Положення про відділ держреєстру виборців

Додаток № 17

до рішення міської ради

30.01.2014 № 6/34-8

ПОЛОЖЕННЯ

Про відділ ведення Державного реєстру виборців

Красноармійської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі-відділ ведення Реєстру) є відділом міської ради та її виконавчим органом, утворюється рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є підзвітним і підконтрольним міському голові та керуючому справами виконкому міської ради відповідно до розподілу обов'язків між керівними працівниками виконкому міської ради.

1.2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади запобігання і протидії корупції”, “Про Державний реєстр виборців” та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, розпорядженнями голови обласної держадміністрації та міського голови, рішеннями міської ради, нормативними документами регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, правилами внутрішнього та трудового розпорядку, ділового етикету, охорони праці та протипожежної безпеки.

2. Структура відділу

До складу відділу входить 4 штатні одиниці:

• начальник відділу – 1 штатна одиниця;

• головний спеціаліст – 1 штатна одиниця;

• спеціаліст 1 категорії – 2 штатні одиниці.

3. Завдання та обов'язки

3.1. Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території селища, міста районного значення, які входять до складу відповідного міста обласного значення, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України.

3.2. Складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

4. Функції відділу

4.1. Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців» та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного Закону з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти і коректності персональних даних Реєстру;

4.2. веде облік усіх дій щодо змін бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

4.3. забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

4.4. установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу, зазначає закордонний виборчий округ та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

4.5. надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

4.6. надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

4.7. проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

4.8. здійснює щомісяця поновлення бази даних Реєстру;

4.9. забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

4.10. надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

4.11. розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців»;

4.12. проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

4.13. здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Права відділу

5.1. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

5.2. Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України «Про Державний реєстр виборців».

5.3 Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

6. Організація роботи відділу

6.1.Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який має вищу освіту, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менш як три роки та практичний досвід автоматизованої обробки інформації.

6.2.Начальник відділу ведення реєстру:

забезпечує виконання Закону України “Про Державний реєстр виборців” на відповідній території;

здійснює керівництво діяльності відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України “Про Державний Реєстр виборців”, організовує і контролює їх виконання;

забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

підписує документи, визначені Законом України “Про Державний реєстр виборців”, що скріплюється печаткою виконавчого комітету ради та відділу ведення Реєстру;

вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України “Про Державний реєстр виборців”;

забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

6.3. Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням міського голови.

На посаду головного спеціаліста відділу ведення Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідного професійного спрямування, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менш трьох років та практичний досвід автоматизованої обробки інформації.

На посаду спеціаліста 1 категорії відділу ведення Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом не менш як один рік та практичний досвід автоматизованої обробки інформації.

7. Відповідальність

Посадові особи відділу ведення Реєстру несуть відповідальність:

7.1. за порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації з Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини;

7.2. за неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;

7.3. за умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;

7.4. за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, пов’язаних із забезпеченням повноти, цілісності, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;

7.5. за неякісне або несвоєчасне виконання покладених на відділ посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;

7.6. за порушення трудової та виконавчої дисципліни, вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших законодавчих актів України начальник відділу несе відповідальність відповідно з діючим законодавством.

Секретар міської ради                                                             Г.О.Гаврильченко