• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Заява про визначення обсягу СЕО проєкту Стратегії трансформації вугільних громад Донецької області на період до 2030 року

eye

713

20.12.2021 16:08

Новини громад

img

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Селидове, Вугледар, Торецьк) на період до 2030 року та проєкту Плану реалізації Стратегії трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Селидове, Вугледар, Торецьк) на період 2022-2024 роки

1) Замовник: Покровська міська рада Донецької області

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

У 2019 році сім вугільних громад Донецької області (Вугледар, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Торецьк) стали першими вугільними громадами України, які об’єдналися разом із громадськими організаціями та Донецькою регіональною торгово-промисловою палатою у спільну Платформу сталого розвитку на основі Меморандуму про партнерство. У 2020 році Платформою разом із трьома міжнародними проєктами (Проєкт міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка Східної України», Проєкт за підтримки Німецького Уряду «Нова енергія – нові можливості для сталого розвитку Донбасу» та Проєкт міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу FORBIZ|EU4Business «Створення кращого бізнес-середовища») було вирішено розробити спільну стратегію трансформації.

Стратегія трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Селидове, Вугледар, Торецьк) на період до 2030 року є першим документом для трансформації вугільних громад цілого вугільного регіону України. У Стратегії визначено п’ять стратегічних напрямів:

A. Залучення інвестицій;

B. Зміна структури економіки;

C. Розвиток малого та середнього підприємництва;

D. Розвиток людського капіталу;

E. Відновлювані джерела енергії та енергоефективність.

Для кожного стратегічного напряму визначені стратегічні та оперативні цілі.

План реалізації Стратегії трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Селидове, Вугледар, Торецьк) на період 2022-2024 роки включає 77 технічних завдань на проекти, які відповідають стратегічним і оперативним цілям кожного з п’яти напрямів Стратегії.

Стратегія та План її реалізації пов’язані з такими документами державного планування:

· Концепція Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 22 вересня 2021 року);

· Енергетична стратегія України до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р).

3) Умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

План реалізації Стратегії на період 2022-2024 роки включає 77 технічних завдань на проєкти, серед яких можуть бути такі, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числи для здоров’я населення

В процесі здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки впровадження Стратегії та Плану її реалізації для таких складових довкілля, як атмосферне повітря, клімат, водні ресурси, земельні ресурси, відходи, біорізноманіття, а також для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО слід оцінити ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення територій, на яких запланована реалізація Стратегії та Плану її реалізації, транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, не очікуються.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Стратегії та Плану її реалізації. Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки слід розглянути «нульову альтернативу», тобто оцінку ситуації у випадку незатвердження Стратегії та Плану її реалізації.

В разі потреби варто розглянути альтернативні варіанти заходів, спрямовані на забезпечення максимального можливого позитивного впливу Стратегії та Плану її реалізації і зведення до мінімуму їх негативного впливу.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан навколишнього природного середовища; екологічні паспорти, статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків, експертний аналіз.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, коментування та обговорення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здорв’я нселення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії та Плану її реалізації враховуватиме вимоги статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і міститиме інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Пропонується така структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі Стратегії та Плану її реалізації, зв’язок цих документів з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля семи вугільних громад Донецької області (Вугледар, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Торецьк), у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Стратегія та План її реалізації не будуть затверджені (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються Стратегії та Плану її реалізації, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються Стратегії та Плану її реалізації;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків виконання Стратегії та Плану її реалізації;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися;

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Стратегії та Плану її реалізації для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Селидове, Вугледар, Торецьк) на період до 2030 року та проєкту Плану реалізації Стратегії трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Селидове, Вугледар, Торецьк) на період 2022-2024 роки подаються до КУ «Агенство розвитку громади» Покровської міської ради.

Відповідальна особа: Директор КУ «Агенство розвитку громади» Покровської міської ради Єрмолович Дмитро Вікторович E-mail: Agentstvo_pokrovsk@ukr.net

Конт. тел.: +380953006710

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, тобто до 04 січня 2022 року.

Назад до розділу

Опитування

Яку інформацію Ви найчастіше шукаєте на Smart-порталі?

47,06%

23,53%

17,65%

11,76%

Триває до 31/12/2020

Останні новини з категорії:

У Покровській громаді визначили стипендіатів

Під головуванням заступниці начальника Покровської міської військової адміністрації Маргарити Ідрісової 24 квітня відбулося засідання, під час якого серед обдарованих дітей та молоді визначали кандидатів на отримання стипендій.

eye

20

Громада 1

24 квітня 2024 20:00

Стан справ у громаді обговорили під час спільної наради керівники Покровської МВА

Сьогодні, 24 квітня, начальник Покровської МВА Сергій Добряк провів нараду із заступниками, темами для обговорення на якій стали: безпекова ситуація в громаді, робота соціальних і комунальних установ міста.

eye

63

Новини громад

24 квітня 2024 15:00

У Покровській громаді створено відокремлений підрозділ ГО "Всеукраїнський громадський дитячий рух "Школа безпеки"

Відбулося перше засідання установчих зборів Покровського відокремленого підрозділу Донецької області ГО «Всеукраїнський громадський дитячий рух "Школа безпеки"», який є добровільною громадською дитячою організацією.

eye

23

Новини громад

24 квітня 2024 13:30

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію