• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Постанова НКРЕКП: Порядок приєднання до теплових мереж

eye

134

23.05.2024 15:20

Новини громад

img


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
04.10.2023 № 1823

ПОРЯДОК
приєднання до теплових мереж

1. Загальні умови приєднання до теплових мереж

1.1. Цей Порядок регулює відносини, які виникають у процесі приєднання тепловикористальних та теплогенеруючих, у тому числі когенераційних установок, замовника до теплових мереж Оператора (далі - приєднання).

Відносини, які виникають у процесі приєднання, повинні базуватися на принципах розвитку когенерації (високоефективної когенерації) та використання альтернативних джерел енергії, взаємної відповідальності за якісне постачання теплової енергії, підвищення екологічної безпеки систем теплопостачання та створення умов для впровадження енергозберігаючих технологій.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

договір на приєднання - домовленість між оператором зовнішніх інженерних мереж (далі - Оператор) та замовником послуги з приєднання, яка укладається відповідно до вимог цього Порядку, визначає їх правовідносини під час виконання приєднання об’єкта замовника до теплових мереж Оператора;

замовник - фізична чи юридична особа, або фізична особа-підприємець, яка на підставі відповідного договору замовляє у Оператора послугу з приєднання до теплових мереж Оператора;

засіб дистанційної передачі даних - засіб, встановлений на вузлі обліку, який забезпечує на безперервній основі можливість дистанційного доступу до зазначеного вузла обліку з метою зчитування (контролю) та передачі його даних каналами зв’язку;

межа розділу мереж - точка розмежування теплових мереж між суміжними суб’єктами відносин у сфері теплопостачання за ознаками права власності чи користування тепловими мережами;

мережі замовника (МЗ) - теплові мережі (у тому числі мережі гарячого водопостачання) від точки приєднання до теплогенеруючих/когенераційних установок або теплових пунктів (включно) замовника та до теплової мережі третіх осіб (замовників, споживачів);

мережі Оператора (МО) - теплові мережі (у тому числі мережі гарячого водопостачання) від місця забезпечення потужності до точки приєднання;

місце забезпечення потужності (точка забезпечення потужності) - місце/точка на існуючій тепловій мережі, від якого (якої) здійснюється будівництво теплових мереж до об'єкта замовника (точки приєднання) та/або забезпечується необхідний обсяг транспортування (постачання) теплової енергії, замовленої для об'єкта приєднання;

несанкціоноване споживання теплової енергії - споживання теплової енергії з порушенням вимог чинного законодавства;

об’єкт - тепловикористальна або теплогенеруюча/когенераційна установка;

Оператор - власник зовнішніх інженерних мереж, а в разі якщо зовнішні інженерні мережі використовуються іншою, ніж власник, особою - особа, якій такі мережі власником передано у користування (управління, господарське відання, оренду, концесію) для транспортування відповідно теплової енергії, гарячої води (на підставі відповідної ліцензії);

первинний пуск теплоносія - фактичний пуск теплоносія в МЗ для їх заповнення;

підключення до теплових мереж (підключення) - фізичне з’єднання в точці приєднання (на межі розділу мереж) теплових мереж суміжного суб’єкта відносин у сфері теплопостачання (зокрема споживача) з тепловими мережами Оператора, що на законних підставах перебувають у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації), здійснене в установленому законодавством порядку, зокрема, згідно з цим Порядком;

підключення МЗ - надання Оператором послуги замовнику з фізичного з’єднання МЗ в точці приєднання на межі розділу мереж з МО, яка є складовою приєднання до теплових мереж, а її вартість визначається згідно з цим Порядком;

підключення МО - надання Оператором послуги замовнику з фізичного з’єднання МО в місці забезпечення потужності з діючою тепловою мережею Оператора (у тому числі через мережі суміжних суб’єктів відносин у сфері теплопостачання), яка є складовою приєднання до теплових мереж, а її вартість визначається згідно з цим Порядком;

послуга з приєднання - послуга, що надається Оператором на договірній основі з метою приєднання об’єктів замовника до теплових мереж;

приєднання до теплових мереж (приєднання) - сукупність організаційних і технічних заходів, у тому числі робіт, спрямованих на створення технічної можливості для здійснення транспортування (постачання) теплової енергії (у тому числі гарячої води), у зв’язку з підключенням об’єкта будівництва чи існуючого об’єкта замовника до теплових мереж;

суміжні суб’єкти відносин у сфері теплопостачання - фізичні та юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм та форми власності, які здійснюють виробництво, транспортування, споживання теплової енергії, що з’єднані між собою у спільних точках приєднання;

технічні умови на приєднання - документ, що визначає комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення приєднання об’єкта замовника до теплових мереж Оператора і містить вихідні дані для проєктування МЗ та МО, що створюються для потреб об’єкта замовника;

точка вимірювання - місце встановлення вузла комерційного обліку/приладу комерційного обліку;

точка приєднання - запроєктована або існуюча межа розділу мереж між МО та МЗ.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про теплопостачання», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про енергетичну ефективність» та Правилах користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198.

1.3. Власники об’єктів будівництва або існуючих об’єктів мають право на приєднання цих об’єктів до теплових мереж Оператора, що на законних підставах перебувають у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації), згідно з цим Порядком.

1.4. За зверненням власника об’єкта (замовника) на приєднання, Оператор зобов’язаний забезпечити приєднання об’єкта за умови дотримання власником (замовником) вимог цього Порядку та чинного законодавства, крім випадків, визначених у пункті 1.5 цієї глави.

Оператор зобов’язаний приєднати замовника, що має намір провадити діяльність з виробництва теплової енергії, після виконання технічних умов на приєднання та виконання договору на приєднання до теплової мережі.

Приєднання до теплових мереж теплогенеруючих, у тому числі когенераційних установок, здійснюється після підтвердження, у встановленому законодавством порядку, готовності таких установок до експлуатації.

1.5. Оператор може відмовити замовнику в приєднанні його об’єкта до теплових мереж лише за наявності однієї з таких підстав:

відсутність або недостатність вільної потужності теплових мереж у разі підключення тепловикористальних установок (з урахуванням вимог глави 2 цього Порядку);

недотримання замовником вимог цього Порядку.

Відмова у приєднанні об’єкта замовника повинна містити посилання на відповідну норму цього Порядку, яка не виконана замовником та перешкоджає чи унеможливлює надання Оператором послуги з приєднання об'єкта замовника.

Про відмову у наданні послуги з приєднання Оператор повідомляє (із зазначенням причин відмови) замовника та відповідний орган, що здійснює ліцензування господарської діяльності Оператора з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - орган ліцензування) у термін, визначений пунктом 2.4 глави 2 цього Порядку. Скарги на рішення Оператора щодо відмови у наданні послуги з приєднання розглядаються органом ліцензування відповідно до законодавства.

1.6. Приєднання об’єктів замовника до теплових мереж Оператора, які на законних підставах перебувають у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації), здійснюється на підставі типового договору на приєднання, що укладається за типовою формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Договір на приєднання укладається за взаємною згодою сторін. Договір на приєднання укладається у разі:

приєднання до теплових мереж об’єкта, який не був підключений до теплових мереж Оператора;

збільшення теплового навантаження або теплової потужності об'єкта;

зміни вимог до надійності транспортування та якості теплової енергії;

зміни вимог нормативно-правових актів у сферах теплопостачання та містобудівної діяльності.

Оператор не має права нав'язувати замовнику умови договору на приєднання, які не стосуються предмета договору на приєднання, економічно або технологічно не обґрунтовані або прямо не передбачені чинним законодавством.

1.7. Технічні умови на приєднання є невід’ємною частиною договору на приєднання.

1.7.1. Вихідні дані для проєктування МО, які будуються Оператором, та вихідні дані для проєктування та будівництва МЗ визначаються технічними умовами на приєднання з урахуванням ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі», Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464.

1.7.2. У випадку, якщо Оператор не є теплогенеруючою організацією, ним вживаються заходи щодо узгодження з теплогенеруючими організаціями відповідного збільшення обсягу виробленої теплової енергії.

У разі виникнення обґрунтованої необхідності проведення реконструкції джерела теплової енергії теплогенеруючої організації для збільшення обсягу виробленої теплової енергії для потреб замовника, зазначені вимоги додатково вносяться до технічних умов на приєднання.

1.7.3. Технічні умови на приєднання включають ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки теплових мереж, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання.

1.7.4. Необхідність в оновленні виданих раніше (видачі нових) технічних умов на приєднання об’єкта замовника відсутня у разі:

зміни власника теплогенеруючої/когенераційної установки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та надійності транспортування теплової енергії від теплогенеруючої/когенераційної установки в теплову мережу в точці приєднання теплогенеруючої/когенераційної установки;

реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного об'єкта за умови, що це не призведе до необхідності збільшення потужності в точці приєднання, а також інших параметрів роботи теплової мережі.

1.7.5. Відсутність затвердженої схеми теплопостачання населеного пункту не може бути підставою для відмови у видачі технічних умов на приєднання до теплових мереж, у тому числі когенераційних установок та установок, що використовують альтернативні джерела енергії.

1.7.6. Усі узгодження технічних умов на приєднання між структурними підрозділами Оператора (внутрішні узгодження) виконуються Оператором самостійно.

1.7.7. Технічні умови на приєднання до теплових мереж для тепловикористальних, теплогенеруючих, у тому числі когенераційних, установок, видаються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та повинні містити вимоги щодо обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних та автоматичних регулювальних приладів, що забезпечують контроль параметрів якості теплової енергії.

При приєднанні теплогенеруючих, у тому числі когенераційних, установок в технічних умовах на приєднання також зазначаються вимоги щодо забезпечення водно-хімічного режиму роботи теплових мереж Оператора, контролю якості мережної води на виході з об’єкта замовника та автоматичних регулювальних приладів, що забезпечують відповідність температури теплоносія у подавальному трубопроводі температурному графіку теплових мереж Оператора, а також вимоги щодо максимальної та мінімальної теплової потужності, що передбачається до видачі в теплову мережу.

1.7.8. Вартість послуги з надання замовнику технічних умов на приєднання сплачується замовником за окремим платіжним документом та не включається в розрахунок вартості послуги з приєднання об’єкта замовника.

1.8. Точка приєднання визначається:

на межі земельної ділянки замовника або, за його згодою (вимогою), на території такої земельної ділянки (на межі інженерно-технічних мереж будинку у разі підключення багатоквартирного будинку) - у разі відсутності на дату подання заяви на приєднання на об’єкті чи земельній ділянці замовника діючої теплової мережі (відсутності існуючої межі розділу мереж) та визначення замовником Оператора виконавцем будівельних робіт щодо прокладання теплових мереж до його межі/території земельної ділянки (незалежно від виконавця розробки проєкту МО);

в існуючій тепловій мережі Оператора та збігається з місцем забезпечення потужності (максимально до нього наближена) - у разі визначення замовником виконавця будівельних робіт з прокладання теплових мереж до його земельної ділянки іншого (крім Оператора) суб’єкта господарювання;

в існуючій точці приєднання у разі реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного об’єкта замовника за умови відсутності необхідності збільшення потужності теплових мереж Оператора в точці приєднання або її перенесення.

1.9. Оператор зобов’язаний оприлюднювати на своєму вебсайті інформацію про умови на приєднання до теплових мереж, що на законних підставах перебувають у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора.

1.10. Якщо у замовника відсутня інформація стосовно суб’єкта господарювання, який має повноваження для укладення договору на приєднання, він може звернутися до органу місцевого самоврядування з письмовим запитом щодо надання такої інформації із зазначенням місцезнаходження об’єкта приєднання.

1.11. Будівництво, реконструкція теплових мереж або джерел теплової енергії здійснюються відповідно до законодавства у сферах теплопостачання та містобудівної діяльності.

1.12. Будівництво та введення в експлуатацію МЗ забезпечується замовником.

1.13. Розмір плати за приєднання об'єктів замовників та окремих послуг (робіт) визначається Оператором відповідно до методики встановлення плати за приєднання до теплових мереж, затвердженої Регулятором.

2. Особливості укладання договору на приєднання

2.1. Для приєднання об’єкта замовник надає в електронній формі з накладанням електронного підпису або у паперовій формі заяву на приєднання за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, та відповідні документи до неї.

Одночасно із заявою на приєднання замовник надає Оператору виключний перелік таких документів:

1) заповнений опитувальний лист за формою, наведеною у додатку 4 або додатку 5 до цього Порядку, у якому зазначаються технічні параметри об'єкта замовника, що має приєднатися. Опитувальний лист має передбачати положення, згідно з якими замовник матиме право обирати на свій розсуд виконавця проєктних, будівельних робіт з приєднання серед суб'єктів господарювання, які мають право на провадження відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства. Оператор не має права вимагати додаткової інформації від замовника, крім тієї, яка передбачена опитувальним листом та цим підпунктом. В опитувальному листі замовник зазначає спосіб обміну інформацією (стосовно відносини, які виникають у процесі приєднання до теплових мереж);

2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;

3) копії документів замовника:

які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);

які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та їх представників (для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців);

про взяття на облік або реєстрацію у Державній податковій службі України відповідно до вимог Податкового кодексу України;

4) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).

2.2. Оператор зобов’язаний направити замовнику запит щодо уточнення даних (у зазначений в опитувальному листі спосіб обміну інформацією) у разі якщо:

1) дані в опитувальному листі чи поданих документах потребують уточнення або подані не в повному обсязі - протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви на приєднання;

2) найближче місце забезпечення потужності знаходиться на ділянці теплової мережі, яка використовується Оператором за договором з її власником, що потребує узгодження з ним нових приєднань - протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви на приєднання;

3) найближче місце забезпечення потужності знаходиться на ділянці теплової мережі суміжних суб’єктів відносин у сфері теплопостачання - протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви на приєднання.

Запит щодо уточнення даних повинен включати вичерпний перелік зауважень;

4) є необхідність в узгодженні з теплогенеруючими організаціями збільшення обсягу виробленої теплової енергії (згідно з підпунктом 1.7.2 пункту 1.7 глави 1 цього Порядку) - протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви на приєднання.

2.2.1. Якщо у найближчій точці/ділянці до об'єкта замовника (орієнтовній точці приєднання, вибір якої технічно та економічно доцільний) теплової мережі на дату подання заяви відсутня вільна потужність для приєднання об'єкта замовника за наявності у інвестиційній програмі Оператора заходів, які забезпечать створення вільної (додаткової) потужності, строк приєднання об’єкта визначається в договорі на приєднання з урахуванням строків реалізації інвестиційної програми.

2.2.2. Якщо у найближчій точці/ділянці до об'єкта замовника (орієнтовній точці забезпечення потужності, вибір якої технічно та економічно доцільний) теплової мережі на дату подання заяви відсутня вільна потужність для приєднання об'єкта замовника, а в інвестиційній програмі Оператора не передбачені заходи, які забезпечать створення вільної (додаткової) потужності, Оператор протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви на приєднання (у зазначений в опитувальному листі спосіб обміну інформацією) повідомляє замовника про відсутність необхідної потужності у найближчій точці/ділянці до об'єкта замовника теплової мережі та величину наявної вільної потужності у цій точці, та пропонує:

інші точки забезпечення потужності, за їх наявності (найближчі, технічно та економічно доцільні точки, у тому числі такі, в яких є необхідна вільна потужність);

проведення реконструкції відповідної ділянки теплових мереж, у якій знаходиться найближча точка забезпечення потужності (точка приєднання, вибір якої технічно та економічно доцільний) та, за необхідності, обладнання, задіяного у процесі транспортування теплової енергії та/або виробництва теплової енергії (у разі необхідності забезпечення збільшення обсягу виробленої теплової енергії), за рахунок плати за приєднання.

Замовник після отримання повідомлення протягом десяти робочих днів має право обрати один із пропонованих варіантів та повідомляє Оператора щодо обраного варіанту або відмови від приєднання. Термін видачі проєкту договору на приєднання та технічних умов на приєднання призупиняється на час отримання Оператором відповіді від замовника.

У разі відмови замовника від запропонованих варіантів або ненадання відповіді у визначений цим підпунктом термін Оператор відмовляє замовнику у приєднанні.

2.3. Для приєднання об’єкта замовника до теплових мереж, які не належать Оператору та підключені до теплових мереж Оператора, Оператор зобов’язаний звернутися до власника зазначених теплових мереж для отримання письмової згоди на приєднання об’єкта замовника до його теплових мереж. Замовник має право самостійно отримати згоду власника теплових мереж. У разі відмови власника теплових мереж Оператор повідомляє замовника та вживає заходи передбачені підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 цієї глави.

За необхідності узгодження збільшення обсягу виробленої теплової енергії для об’єкта замовника, Оператор зобов’язаний звернутися до відповідних теплогенеруючих організацій, об’єкти яких приєднані до мереж Оператора, для отримання письмової згоди щодо збільшення обсягу виробленої теплової енергії. У разі виникнення необхідності проведення реконструкції джерела теплової енергії теплогенеруючої організації, зазначені вимоги додатково вносяться в технічні умови на приєднання. У разі відмови теплогенеруючої організації Оператор повідомляє замовника та вживає заходи, передбачені підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 цієї глави.

2.4. При відмові замовнику в приєднанні його об’єкта Оператор зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви на приєднання (з урахуванням часу призупинення терміну видачі проєкту договору на приєднання та технічних умов на приєднання згідно з підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 цієї глави) повідомити (у зазначений в опитувальному листі спосіб обміну інформацією) про це замовника з відповідним обґрунтуванням такого рішення. Копія відмови в приєднанні в цей самий строк має бути передана до органу ліцензування та Регулятора.

2.5. За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператор протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви на приєднання, або дати усунення зауважень/надання уточнених даних (з урахуванням термінів, передбачених пунктом 2.2 цієї глави), на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання, підготовлює проєкт договору на приєднання, проєкт технічних умов на приєднання та надає, у визначений в опитувальному листі спосіб, рахунок щодо оплати вартості послуг з надання замовнику технічних умов замовнику, якщо вона передбачена чинним законодавством.

Договір на приєднання вважається неукладеним (таким, що не відбувся) у разі, якщо Оператор не отримав:

оплату вартості послуг з надання замовнику технічних умов на приєднання протягом десяти днів з дня отримання замовником рахунку щодо оплати вартості послуг з надання технічних умов на приєднання, якщо вона передбачена чинним законодавством;

підписаний замовником проєкт договору на приєднання протягом 3 місяців з дати отримання замовником підписаних Оператором примірників договору на приєднання.

2.6. Договір на приєднання та технічні умови на приєднання набирають чинності з дати отримання їх Оператором підписаними замовником, та погодженими з суміжними суб’єктами відносин у сфері теплопостачання (у разі коли така вимога зазначена в технічних умовах), та за умови оплати вартості послуги з надання замовнику технічних умов на приєднання, якщо вона передбачена чинним законодавством.

Якщо Оператор не отримав підписаний замовником проект договору на приєднання протягом 3 місяців з дати отримання замовником підписаних Оператором примірників договору на приєднання, договір на приєднання вважається неукладеним (таким, що не відбувся).

3. Порядок приєднання об’єктів замовників до теплових мереж

3.1. Якщо відповідно до даних опитувального листа та поданих із заявою на приєднання документів замовник визначає Оператора виконавцем будівельних робіт з прокладання теплових мереж до його земельної ділянки (незалежно від виконавця розробки проєкту МО), точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі земельної ділянки замовника або за його згодою (вимогою) на території такої земельної ділянки. Точка приєднання багатоквартирного будинку, на вимогу заявника, визначається на межі мереж інженерно-технічного забезпечення багатоквартирного будинку з МО.

3.1.2. Після укладання договору на приєднання виконавець розробки проєкту МО на підставі технічних умов на приєднання забезпечує, зокрема:

отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, де планується прокладання МО (за необхідності);

виконання і погодження інженерних вишукувань;

розробку та затвердження в установленому порядку проєкту МО та його кошторисної частини.

3.1.3. Проєкт МО має передбачати весь комплекс робіт, пов’язаних з приєднанням (будівництво та введення в експлуатацію МО від місця забезпечення потужності до точки приєднання об’єкта замовника та підключення об’єкта замовника) до теплових мереж Оператора, включаючи заходи з відновлення елементів благоустрою, що були порушені внаслідок будівництва.

3.1.4. Якщо розроблення проєкту МО забезпечував замовник, зазначений проєкт та його кошторисна частина мають бути погоджені Оператором, при цьому один екземпляр проєкту після його погодження передається (залишається) Оператору. Погодження проєкту МО здійснюється Оператором у строк, що не перевищує 15 календарних днів, якщо інше не передбачено законодавством. У цей самий строк надається (у разі наявності) вичерпний перелік зауважень з посиланнями на конкретні положення законодавства у сферах містобудівної діяльності та теплопостачання, цього Порядку та інших нормативно-правових актів, яким не відповідає розроблений проєкт.

3.1.5. Вартість послуги Оператора з погодження проєкту МО зазначається в договорі на приєднання та включається до плати за приєднання.

3.1.6. У разі незгоди з вартістю та/або заходами, передбаченими проєктом МО, сторона договору на приєднання може ініціювати експертизу проєкту, яка здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок її ініціатора. Результати експертизи є обов'язковими для замовника та Оператора.

Спірні питання щодо результатів експертизи проєкту вирішуються сторонами договору на приєднання у встановленому законодавством порядку.

3.1.7. Після погодження в установленому законодавством порядку проєкту МО та його кошторисної частини Оператор протягом десяти робочих днів направляє замовнику додаткову угоду до договору на приєднання, у якій визначає строк забезпечення Оператором послуги з приєднання (будівництво МО від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та вартість цієї послуги (плати за приєднання). При цьому строк забезпечення послуги з приєднання визначається в договорі на приєднання з урахуванням строків, необхідних для виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, закупівлі відповідних товарів, робіт і послуг, а також погоджень, передбачених проєктом МО.

3.1.8. Після визначення договором на приєднання вартості послуги з приєднання (плати за приєднання) Оператор у термін, визначений договором на приєднання, та з урахуванням графіка оплати замовника за цим договором забезпечує в установленому законодавством порядку:

оформлення земельних відносин щодо траси прокладання МО (за необхідності);

отримання в установленому законодавством порядку дозвільних документів на виконання будівельних робіт;

будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) МО;

відновлення елементів благоустрою, порушених внаслідок будівництва;

підключення МО в місці забезпечення потужності;

підключення МЗ в точці приєднання з урахуванням вимог цього Порядку;

первинний пуск теплоносія;

оформлення акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

3.2. Якщо в опитувальному листі та/або заяві на приєднання замовник визначає виконавцем будівельних робіт з прокладання теплових мереж до його земельної ділянки іншого (крім Оператора) суб’єкта господарювання, точка приєднання визначається в існуючій тепловій мережі Оператора та збігається з місцем забезпечення потужності (максимально до нього наближена).

3.2.1. Заходи, які забезпечуються Оператором в рамках договору на приєднання, та вартість послуги з приєднання (плати за приєднання) включають:

розробку проєкту МО (за його необхідності та у разі визначення Оператора виконавцем розробки цього проєкту);

підключення МО в місці забезпечення потужності (за їх наявності);

підключення МЗ в точці приєднання;

первинний пуск теплоносія;

погодження проєктів МО (за його необхідності та у разі визначення виконавцем розробки цього проєкту іншого (крім Оператора) суб’єкта господарювання) та МЗ.

3.2.2. Якщо технічними умовами на приєднання не буде передбачено вимог до проєктування МО, вартість інших послуг (підключення, первинний пуск теплоносія тощо) визначається відповідно до методики встановлення плати за приєднання до теплових мереж, затвердженої Регулятором.

3.2.3. Після підписання договору на приєднання замовник забезпечує в установленому законодавством порядку, зокрема:

оформлення земельних відносин щодо траси прокладання теплових мереж, що будуть будуватися замовником від точки приєднання;

отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від точки приєднання (за необхідності);

виконання інженерних вишукувань;

розробку проєкту МЗ з урахуванням вимог цього Порядку;

отримання в установленому законодавством порядку дозвільних документів про початок будівельних робіт;

виконання підготовчих та будівельних робіт з прокладання МЗ від точки приєднання;

введення в експлуатацію в установленому законодавством порядку МЗ від точки приєднання;

відновлення елементів благоустрою, порушених внаслідок будівництва.

3.3. Якщо на дату підготовки Оператором технічних умов на приєднання є необхідність створення додаткової потужності в місці забезпечення потужності, а замовник погодився на проведення реконструкції відповідної ділянки, на якій знаходиться найближча точка забезпечення потужності, необхідно виходити з такого:

технічні умови на приєднання видаються замовнику з урахуванням проведення реконструкції відповідної ділянки теплових мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності замовника. У технічних умовах окремо зазначається величина загальної технічної (пропускної) потужності в місці забезпечення потужності, яка має бути створена;

необхідні витрати для виконання в повному обсязі робіт згідно з проєктом МО фінансуються за рахунок пропорційної участі наступних замовників (у разі їх наявності), що будуть приєднуватися до того самого місця забезпечення потужності, та/або за зверненням замовника за рахунок коштів поворотної фінансової допомоги, яка має повертатися при приєднаннях інших замовників до того самого місця забезпечення потужності, та з урахуванням їх дольової участі;

в технічних умовах на приєднання наступних замовників місце забезпечення потужності має збігатися з місцем забезпечення потужності первинного замовника, для якого технічними умовами на приєднання передбачено створення резерву потужності. При цьому в договорах на приєднання наступних замовників визначається їх дольова участь (сума компенсації витрат) на створення резерву потужності, яка визначається як співвідношення замовленої ними потужності в точках приєднання до загальної технічної потужності в місці забезпечення потужності;

договір поворотної фінансової допомоги укладається в порядку, встановленому законодавством, при цьому кошти, залучені як поворотна фінансова допомога, повертаються на умовах цього договору, але в строк не більше п’яти років з дати надання поворотної фінансової допомоги.

3.4. Прогнозована (орієнтовна) точка вимірювання, що має бути зазначена в технічних умовах на приєднання та договорі на приєднання, визначається в точці приєднання.

3.4.1. Якщо з технічних причин неможливо чи недоцільно організувати місце встановлення вузла комерційного обліку/приладу комерційного обліку в точці приєднання, місце встановлення вузла комерційного обліку/приладу комерційного обліку визначається в найближчій до межі розділу мереж точці, в якій є технічна можливість. У такому випадку проєктом визначаються розрахункові втрати теплової енергії на ділянці мережі від межі розділу мереж до місця встановлення вузла комерційного обліку/приладу комерційного обліку.

3.4.2. При підключенні тепловикористальних установок (за рахунок яких буде надаватися послуга з постачання теплової енергії або постачання гарячої води) оснащення вузлами комерційного обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 жовтня 2018 року № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2018 року за № 1304/32756.

3.4.3. При підключенні об’єктів, крім тепловикористальних установок (за рахунок яких буде надаватися послуга з постачання теплової енергії або постачання гарячої води), оснащення приладами комерційного обліку здійснюється відповідно до вимог цього Порядку, Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198, та будівельних норм і правил.

Заходи з організації встановлення приладів комерційного обліку мають передбачати облаштування вузлів обліку засобами дистанційної передачі результатів вимірювання.

Вартість робіт з оснащення вузлами комерційного обліку/приладами комерційного обліку не включається в розрахунок вартості послуги з приєднання об’єкта замовника.

3.5. Замовник на підставі вихідних даних для проєктування МЗ, визначених у технічних умовах на приєднання, забезпечує в установленому законодавством порядку та за власний рахунок розроблення проєкту МЗ та будівництво і введення в експлуатацію МЗ від точки приєднання до власних тепловикористальних/теплогенеруючих/когенераційних установок.

3.5.1. Проєкт МЗ повинен передбачати заходи з організації вузла обліку, та має бути погоджений замовником з Оператором для приєднань:

теплогенеруючих/когенераційних установок - в частині проєктування МЗ від точки приєднання до теплогенеруючих/когенераційних установок замовника;

тепловикористальних установок - в частині проєктування МЗ від точки приєднання до теплових пунктів замовника включно.

3.5.2. Погодження здійснюється Оператором у строк, що не перевищує 15 календарних днів, або в цей самий строк надається вичерпний перелік зауважень, який повинен містити посилання на конкретні положення законодавства у сферах містобудівної діяльності та теплопостачання, цього Порядку та інших нормативно-правових актів, вимогам яких не відповідає розроблений проєкт.

3.5.3. Вартість послуги Оператора з погодження проєкту МЗ зазначається в договорі та включається до плати за приєднання.

3.5.4. За ініціативи замовника може бути проведена незалежна експертиза технічних умов на приєднання (вихідних даних) на відповідність чинним стандартам, нормам та правилам. Проведення експертизи здійснюється незалежними організаціями, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, у порядку, встановленому законодавством.

Висновок щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання когенераційних установок до теплових мереж, їх відповідності чинним нормам та правилам надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, за письмовим зверненням власника (користувача) таких когенераційних установок.

Результати експертизи є обов'язковими для замовника та Оператора.

Оператор, що допустив порушення чинних стандартів, норм та правил у підготовлених ним технічних умовах на приєднання (вихідних даних), зобов’язаний компенсувати замовнику витрати, понесені ним на проведення експертизи.

3.6. Якщо виникає потреба в перенесенні існуючих теплових мереж Оператора, роботи та супутні послуги, пов'язані з їх перенесенням, забезпечуються Оператором за рахунок коштів ініціатора перенесення та не включається в розрахунок вартості послуги з приєднання (плати за приєднання).

3.7. У разі неможливості визначення розміру вартості приєднання (плати за приєднання) та строку виконання приєднання на момент підписання договору, договір має передбачати норму щодо відстрочення визначення плати за послуги, у тому числі окремі послуги, які надаються Оператором замовнику при приєднанні його об’єкта до теплових мереж, та строку його виконання, які в подальшому визначаються окремими додатковими угодами.

3.8. Оператор впродовж десяти робочих днів після надання йому замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію МЗ, а також передачі Оператору одного екземпляра проєкту МЗ (в частині, погодженій з Оператором) зобов’язаний забезпечити підключення об’єкта замовника (фізичне з’єднання МО і МЗ) за умови оплати замовником вартості послуги з приєднання (плати за приєднання), якщо договором на приєднання не встановлений більш пізніший термін.

На момент підключення МЗ Оператор:

1) забезпечує приймання вузла обліку в експлуатацію;

2) складає та підписує з власником МЗ акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, який має містити схему теплових мереж з визначенням на них межі розділу мереж, межі експлуатаційної відповідальності сторін, точок вимірювання, розрахункові втрати теплової енергії на ділянці мережі від межі розділу мереж до місця встановлення вузла комерційного обліку/приладу комерційного обліку тощо;

3) здійснює заходи з унеможливлення несанкціонованого споживання теплової енергії (без укладання відповідного договору), в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або опломбування запірних пристроїв.

3.9. Якщо передбачається підключення до МЗ третіх осіб (інших замовників, споживачів), то у такому випадку:

1) замовник при поданні заяви на приєднання та заповненні опитувального листа Оператора зобов’язаний зазначити відповідну інформацію про третіх осіб та надати їх перелік;

2) Оператор в технічних умовах на приєднання визначає вимоги до точок приєднання третіх осіб (споживачів), а замовник передбачає ці точки приєднання в проєкті МЗ;

3) Оператор на договірних засадах із замовником забезпечує контроль якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні МЗ від точки приєднання замовника до точок приєднання третіх осіб.

3.10. Якщо Оператор відповідно до договору на приєднання збудував МО, а МЗ не підведені в точку приєднання або не введені в експлуатацію, Оператор має здійснити заходи щодо унеможливлення несанкціонованого споживання теплової енергії, у тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або опломбування запірних пристроїв, та має право не підключати МО в місці забезпечення потужності.

3.11. Якщо протягом одного року з дати видачі технічних умов на приєднання замовник відповідно до умов договору на приєднання не надав Оператору на погодження проєкт МО (якщо замовник був визначений розробником проєкту) та/або проєкт МЗ, якщо продовження строку щодо їх надання не погоджено з боку Оператора, Оператор залишає за собою право не враховувати зарезервовану технічну (пропускну) потужність за об’єктом замовника при дефіциті технічної потужності для інших замовників (споживачів). При цьому Оператор не враховує зарезервовану для замовника технічну потужність лише за умови письмового попередження замовника за 30 календарних днів до вчинення таких дій та за умови, що у цей самий строк замовник не надав відповідний(і) проєкт (проєкти) на погодження або не було прийняте рішення щодо погодження терміну його (їх) надання.

3.12. При забезпеченні послуги з приєднання Оператор має право залучати третіх осіб на умовах договору підряду.

3.13. Фактом виконання послуги з приєднання є оформлений між Оператором та замовником акт виконання послуги з приєднання, оформлення якого ініціюється Оператором. Замовник не має права без обґрунтованих причин не підписувати акт виконання послуги з приєднання.

3.14. Право власності на МО набувається Оператором відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України.

3.15. На запит замовника Оператор зобов’язаний надавати інформацію замовнику про стан надання послуги з приєднання, зокрема поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються для надання послуги з приєднання замовнику із зазначенням очікуваних та граничних строків їх виконання.

3.16. Замовник має право отримувати інформацію від Оператора, зокрема щодо:

готовності проєкту договору на приєднання, проєкту технічних умов на приєднання та рахунку стосовно оплати вартості послуг з надання замовнику технічних умов на приєднання;

проєктування та здійснення заходів стосовно оформлення земельних відносин щодо траси прокладання МО (за необхідності);

отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, де планується прокладання МО (за необхідності);

виконання інженерних вишукувань;

розробки та затвердження проєкту МО та його кошторисної частини;

експертизи та погодження проєктної документації з іншими заінтересованими сторонами;

підключення до МЗ замовника в точці приєднання;

первинного пуску теплоносія тощо.

3.17. У разі необхідності обґрунтованого внесення змін до технічних умов на приєднання, проєкту МО, проєкту МЗ, умов договору на приєднання ці зміни мають бути письмово погоджені між замовником та Оператором.

3.18. Новозбудовані (реконструйовані, капітально відремонтовані) МО та МЗ повинні відповідати вимогам законодавства. Відповідність якості обладнання та матеріалів, які були використані під час будівництва, повинна бути підтверджена документально.

3.18.1. Технічна (технологічна) послідовність виконання робіт з будівництва МО та МЗ визначається у кожному конкретному випадку їх виконавцями та з урахуванням вимог договору на приєднання і законодавства України.

3.18.2. Технічний нагляд за будівництвом (новим будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією) МО та МЗ здійснюється у встановленому законодавством порядку.

3.18.3. Проєктування МО та МЗ здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства, зокрема з урахуванням вимог державних будівельних норм.

3.19. Спірні питання між замовником (власником теплової МЗ) та Оператором, пов’язані з приєднанням об’єкта замовника до теплових мереж, мають вирішуватися шляхом переговорів та з урахуванням вимог нормативних документів, зокрема цього Порядку, роз’яснень Регулятора, а в разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

4. Розрахунок величини технічної і вільної потужності теплових мережах

4.1. Величина технічної (пропускної) потужності - максимальний обсяг транспортування (постачання) теплової енергії на годину, який Оператор може забезпечити споживачам чи суміжним суб’єктам відносин у сфері теплопостачання та визначається в Гкал/год (кВт).

4.2. Величина технічної (пропускної) потужності в певній точці/ділянці теплових мереж визначається як максимальна кількість теплової енергії, яку може бути передано або прийнято в певній точці/ділянці теплової мережі з урахуванням одночасної роботи тепловикористальних установок споживачів, цілісності системи теплопостачання та забезпечення вимог щодо її експлуатації (гідравлічного режиму, температурного графіка з урахуванням втрат теплової енергії).

4.3. Величина технічної потужності в певній точці/ділянці теплових мереж розраховується Оператором на підставі проєктної документації, з урахуванням фактичного стану та умов експлуатації обладнання, шляхом гідравлічного розрахунку теплової мережі.

4.3.1. Гідравлічні режими роботи теплових мереж приймаються, виходячи з умови створення, при максимально допустимих втратах тиску теплоносія найбільш економічної та надійної експлуатації теплових мереж, що забезпечує цілісність системи, стійкість її роботи, а також роботи тепловикористальних установок споживачів у допустимих діапазонах тиску теплоносія з урахуванням температурного графіку та втрат теплової енергії в теплових мережах.

4.3.2. Розрахунки внутрішніх діаметрів теплової мережі визначаються гідравлічним розрахунком, виходячи з умови забезпечення безперебійного транспортування (постачання) теплової енергії в години максимального споживання з урахуванням заданих технологічних параметрів, у тому числі робочого тиску, температурного графіку теплової мережі та втрат теплової енергії в теплових мережах.

4.4. Величина вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резервної потужності) в певній точці/ділянці теплових мереж визначається як різниця між величиною технічної потужності в цій точці/ділянці теплових мереж (з урахуванням всіх втрат та резервування обладнання) та величиною потужності, яка використовується/планує бути використана для транспортування (постачання) теплової енергії відповідно до договорів на постачання/транспортування теплової енергії (у тому числі договорів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води), з урахуванням фактичного споживання за останні 3 роки, технічних умов та договорів на приєднання.

5. Особливості визначення плати за приєднання до теплових мереж

5.1. Перелік послуг, які надаються Оператором замовнику при приєднанні його об’єкта до теплових мереж та які включаються в плату за приєднання, визначається цим Порядком.

5.2. Якщо замовник забезпечує виконання підготовчих, проєктних, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт, необхідних для приєднання до теплових мереж Оператора, самостійно і за власні кошти, то вартість цих робіт не включається в розрахунок вартості послуги з приєднання (плати за приєднання).

5.3. До вартості послуги з приєднання (плати за приєднання) ураховуються витрати на:

розробку проєкту МО (якщо розробку проєкту здійснював Оператор);

погодження проєкту МО та МЗ та його кошторисної частини на відповідність наданим технічним умовам та чинним нормативно-правовим актам, у випадках передбачених цим Порядком;

будівництво МО (визначається кошторисною частиною проєкту МО);

підключення МО та МЗ;

первинний пуск теплоносія.

5.4. До окремих послуг (робіт) Оператора, що пов’язані з приєднанням, належать:

надання технічних умов на приєднання;

надання проєкту договору на приєднання (здійснюється Оператором замовнику на безкоштовній основі);

контроль якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні МЗ у випадках, передбачених цим Порядком.

6. Особливості приєднання замовників у разі передачі права на використання потужності

6.1. Споживачі, тепловикористальні установки яких підключено до теплових мереж, мають право передавати право на використання потужності іншим особам, що бажають приєднатись до теплових мереж.

6.2. Передача права на використання потужності іншій особі може здійснюватися лише на подачу теплоносія того виду, який подається особі, яка передає право на використання потужності, та в тій точці приєднання, де приєднані тепловикористальні установки особи, яка передає право на використання потужності.

Технічна можливість приєднання замовника, якому передано право на використання потужності в іншій точці приєднання, визначається Оператором.

6.3. Передача права на використання потужності здійснюється шляхом:

укладення між споживачем, підключеним до теплових мереж, і замовником договору про передачу права на використання потужності (який укладається у довільній формі);

укладення замовником договору на приєднання з Оператором.

6.4. Особа, якій надано право на використання потужності, надає заяву на приєднання Оператору, до теплових мереж якого приєднані тепловикористальні установки.

6.4.1. До заяви на приєднання мають додаватися документи, що містять інформацію про передачу права на використання потужності, у тому числі найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) кожної зі сторін договору, точка приєднання та обсяг переданої потужності. Крім того, замовник надає копію документа, що підтверджує параметри приєднання, завірену сторонами копію договору про передачу права на використання потужності, а також документ, що свідчить про розмір зниження теплового навантаження споживача, який передав право на використання потужності.

6.4.2. Допускається передача права на використання потужності кількома особами на користь однієї особи в межах зони дії теплових мереж Оператора.

6.5. Особа, заінтересована в перерозподілі потужностей, що використовувались іншими особами, може звернутися із запитом до Оператора, до теплових мереж якого приєднані або можуть бути приєднані її об'єкти.

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сферах теплопостачання
та забезпечення енергетичної
ефективності в галузях
енергетики та комунальних
послугР. Овчаренко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку приєднання
до теплових мереж

     

ДОГОВІР
на приєднання до теплових мереж
(з додатком)

 

Додаток 2
до Порядку приєднання
до теплових мереж

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
на приєднання до теплових мереж
(для тепловикористальних/теплогенеруючих/когенераційних установок)

 

Додаток 3
до Порядку приєднання
до теплових мереж

ЗАЯВА
на приєднання

 

Додаток 4
до Порядку приєднання
до теплових мереж

 

Назад до розділу

Опитування

Яку інформацію Ви найчастіше шукаєте на Smart-порталі?

47,06%

23,53%

17,65%

11,76%

Триває до 31/12/2020

Останні новини з категорії:

Від БО «Янголи спасіння» мешканці Шевченківського СО отримали будівельні набори для відновлення житла після обстрілу

Благодійний фонд «Янголи Спасіння» та його партнери продовжують підтримувати постраждалих мешканців, забезпечуючи їх необхідними ресурсами для відновлення житла та подолання наслідків війни.

eye

20

Громада 1

21 червня 2024 15:01

Покровськ відзначив День фермера: вдячність за хліб і шана працьовитим рукам

19 червня Покровська громада урочисто відзначила День фермера – свято, присвячене людям, які своєю важкою працею годують нашу країну.

eye

31

Громада 1

21 червня 2024 13:45

Комісія розподілила гуманітарну допомогу від БО «Янголи спасіння»

Сьогодні під головуванням заступниці начальника Покровської МВА Наталії Іваньо відбулося чергове засідання комісії з розподілу гуманітарної допомоги.

eye

35

Громада 1

21 червня 2024 13:00

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію