• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Положення організаційно-контрольного відділу

Додаток № 5

до рішення міської ради

30.01.2014  № 6/34-8

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційно-контрольний відділ міської ради

1.1.Організаційно-контрольний відділ створюється відповідно до Закону України «Про місцеве свамоуправлении в Україні», є відділом Красноармійської міської ради, підпорядковується міському голові, роботу відділу координує керуючий справами виконкому міської ради.

1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про основні засади протидії і запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про державну службу», «Про відпустки», «Про захист персональних даних», розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями Донецької обласної ради, Красноармійської міської ради та її виконавчого комітету, іншими законодавчими актами України, а також цим положенням.

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, проводить заходи та здійснює виконання вищевказаних документів.

1.3. Положення про організаційно-контрольний відділ затверджується рішенням міської ради.

1.4. Структура та кількість працівників відділу, фонд оплати праці затверджується міською радою.

1.5. До складу відділу входять:

- начальник відділу;

- головний спеціаліст;

- головний спеціаліст.

1.6. Посадові інструкції начальника відділу затверджуються міським головою, а спеціалістів - керуючим справами виконкому міської ради.

1.7. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

1.8. Відділ правами юридичної особи не володіє.

2. Основні напрямки роботи організаційно-контрольного відділу

2.1. Організаційно-контрольне забезпечення діяльності міської ради, підготовка матеріалів з питань організаційної роботи для внесення на розгляд міського голови та виконавчих органів міської ради.

2.2. Забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради з органами самоорганізації населення, громадськими формуваннями з питань організаційної роботи, узагальнення та поширення їх позитивного досвіду.

2.3. Забезпечення планування роботи виконавчих органів міської ради, апаратних нарад відповідно до регламенту роботи виконавчих органів міської ради.

2.4. Здійснення контролю за виконанням відділами, управліннями та іншими підрозділами міської ради актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень міського голови, рішень виконавчого комітету (далі - контрольні документи), а також здійснення аналізу причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

2.5. Підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання контрольних документів, апаратних нарад.

2.6 Інформування міського голови про стан виконання контрольних документів відділами, управліннями та іншими підрозділами міської ради.

2.7. Підготовка проектів розпоряджень міського голови з питань, які входять до компетенції організаційно-контрольного відділу міської ради.

3. Функції відділу

3.1. Сприяє у підготовці сесій міської ради, засідань виконкому міської ради.

3.2. Організовує виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.3. Забезпечує врахування пропозицій та критичних зауважень з організаційних питань роботи виконавчих органів міської ради, його відділів, управлінь та інших підрозділів міської ради за своєчасний розгляд та інформування виконкому про результати їх реалізації.

3.4. Надає методичну допомогу відділам, управлінням та іншим підрозділам міської ради щодо вдосконалення форм і методів організаційно-контрольної роботи.

3.5. Готує проекти перспективних та квартальних планів роботи.

3.6. Надає допомогу в організації навчання працівників Родинської міської та Шевченківської селищної рад з питань організаційно-контрольної роботи, вдосконалення методики її проведення.

3.7. Вивчає форми і методи роботи органів самоорганізації населення, узагальнює і поширює передовий досвід.

3.8. Інформує облдержадміністрацію про стан організаційно-контрольної роботи у виконавчих органах міської ради.

3.9.Забезпечує розробку та здійснення організаційно-технічної документації з підготовки та проведення заходів, які проводяться міською радою, виконавчим комітетом.

3.10. Підвищення гласності роботи органів виконавчих органів міської ради, залучення населення до участі в державному управлінні.

- надання необхідних матеріалів засобам масової інформації;

- вивчення і узагальнення зв'язку виконавчих органів міської ради з органами самоорганізації населення.

3.11. Аналіз ходу виконання Законів України, нормативних актів вищих органів виконавчої влади, розпоряджень міського голови з питань організаційної роботи.

3.12. Підготовка проектів рішень основних заходів виконавчих органів міської ради на рік, а також план роботи на квартал, місяць.

3.13. Підготовка та організація проведення семінару-навчання для органів самоорганізації населення.

3.14. Підготовка та виконання виконавчими органами міської ради відповідно до вимог, організаційного і матеріально-технічного забезпечення проведення виборів до вищих та місцевих органів влади, референдумів у межах, визначених законодавством.

3.15. Організовує зустрічі міського голови з населенням, трудовими колективами міста.

3.16. Здійснює контроль за організацію передплати на регіональну газету «Маяк» і громадсько-політичну газету «Жизнь».

3.17. Розробляє Програму делегованих повноважень органів самоорганізації населення.

3.18. Організовує контрольну роботу за виконанням зазначених документів у виконавчих органах міської ради:

3.19. Готує плани-графіки з виконання контрольних документів.

3.20. Готує інформаційно-аналітичні матеріали для міського голови, його заступників та керуючого справами виконкому міської ради про хід виконання контрольних документів.

3.21. Проводить перевірки з питань організації контрольної роботи у відділах, управліннях міської ради.

3.22. Забезпечує своєчасне надходження інформаційних та інших матеріалів від відділів, управлінь, інших підрозділів міської ради про хід виконання контрольних документів.

3.23. Забезпечує і систематично направляє відділам, управлінням, іншим підрозділам міської ради щотижневі письмові нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів,

3.24. Здійснює контроль за якістю та правильністю підготовки та оформленням проектів розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету з питань, які входять у компетенцію відділу.

3.25. Проводить моніторинг строків виконання документів та своєчасно інформує міського голову, його заступників, керуючого справами виконкому міської ради, секретаря міської ради про своєчасне їх виконання.

3.26. Здійснює контроль за якістю виконання доручень, отриманих під час проведення зустрічей міського голови.

3.27. Здійснює контроль за якістю виконання доручень, отриманих під час проведення зустрічей міського голови зі старшими будинків житлового фонду міста.

3.28. Організовує за участю спеціалістів відділів, управлінь міської ради, спеціалістів установ і організацій (за їх згодою), проведення перевірок фактичного виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень міського голови, рішень виконавчого комітету.

3.29. Виконує інші функції та завдання, покладені на відділ.

4. Організація роботи відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.2. Робота відділу ведеться згідно з планом, який складається на основі плану роботи виконавчих органів міської ради, доручень міського голови, його заступників, керуючого справами виконкому міської ради, секретаря міської ради.

4.3. Відділ підзвітний у своїй роботі керуючому справами виконкому міської ради.

4.4. Відділ взаємодіє з іншими відділами, управліннями виконавчих органів міської ради, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, підготовлену ними.

4.5. Діловодство відділу ведеться згідно номенклатури справ відділу.

5. Права відділу

Відділу надаються права:

5.1. Брати участь у роботі сесій міської ради та засідань виконкому, а також нарад та семінарів, які проводяться виконавчими органами міської ради.

5.2. Готувати проекти розпоряджень, рішень, пропозицій щодо питань організаційно-контрольної роботи.

5.3. За дорученням міського голови:

- проводити перевірки та аналіз форм і методів організаційно-контрольної роботи виконкомів Родинської міської ради та Шевченківської селищної ради. Приймати практичні заходи щодо ліквідації на місцях виявлених недоліків.

- запитувати та одержувати від відділів, управлінь міської ради, керівників підприємств, установ і організацій (незалежно від форм власності) необхідну інформацію, довідки, пояснення, статистичні та інші матеріали.

5.4. Начальник організаційно-контрольного відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

- подає згідно з чинним законодавством пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій;

- спільно з кадровою службою апарату виконкому міської ради планує підвищення кваліфікації та стажування працівників відділу. Здійснює роботу з формування кадрового резерву відділу;

- вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів держслужбовця, заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень;

- розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

- визначає права та обов'язки працівників відділу;

- виконує інші обов'язки, покладені на нього міським головою.

6. Відповідальність відділу

6.1. Організаційно-контрольний відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього повноважень.

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Секретар міської ради                                                     Г.О.Гаврильченко