• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Положення фінансово-господарського відділу

    Додаток  № 3 до
рішення міської ради

                                                                                              30.01.2014  № 6/34-8

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку Покровської міської ради

Загальні  положення

1.1.    Відділ бухгалтерського обліку створюється згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» і є відділом міської ради та її виконавчим органом. Відділ бухгалтерського обліку входить до апарату міської ради.

1.2.    Відділ керується у своїй роботі Конституцією України, Бюджетним і Податковим кодексами, Законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про відпустки», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», Постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказом Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», відповідними Постановами, наказами та нормативними актами Кабінету Міністрів, Держказначейства, Податкової адміністрації, Міністерства праці, розпорядженнями міського голови, інструкціями  з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів та іншими нормативними документами.

1.3.    Положення про відділ бухгалтерського обліку міської ради затверджується рішенням міської ради.

1.4.    До складу відділу входить  головний бухгалтер, начальник відділу; бухгалтер, головний спеціаліст; бухгалтер, спеціаліст 1  категорії.

1.5.    Структура і чисельність, фонд оплати праці відділу  затверджується рішенням міської ради.

1.6.    Посадові обов'язки головного бухгалтера, начальника відділу затверджуються міським головою, бухгалтера,головного спеціаліста та бухгалтера,спеціаліста 1 категорії затверджуються керуючим справами виконкому міської ради.

1.7.    Реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

Основні напрямки роботи відділу

2.1.  Забезпечення організації бухгалтерського обліку  міської ради та відділів міської ради, згідно з законодавчими актами, інструкціями, указівками, положеннями та іншими нормативними документами.

2.2.  Контроль за цільовим використанням коштів відповідно до затверджених кошторисів витрат бюджету, з обліком внесених в них у  встановленому порядку змін, а також за збереженням коштів і матеріальних цінностей.

2.3.  Бухгалтерський облік:

- надходження і витрата коштів на утримання міської ради та відділів міської ради;

- надходження і витрати коштів за рахунком «спеціальні кошти та інші власні надходження», а також нарахування компенсацій громадянам потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС, що працюють у міській раді.

2.4.  Нарахування і виплата в термін заробітної плати і надбавок до неї, допомоги з тимчасової непрацездатністю, додаткових грошових виплат, інших видів оплати, передбачених законодавчими актами.

2.5.  Своєчасні розрахунки, що  виникли в процесі виконання кошторису, з різними організаціями й окремими особами.

2.6.  Участь у проведенні інвентаризації коштів і матеріальних цінностей, своєчасне і достовірне визначення результатів інвентаризації і відображення їх в бухгалтерському обліку.

2.7.  Проведення інструктажу матеріально-відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, що знаходяться на їхньому відповідальному збереженні.

2.8.  Застосування сучасних методів обчислювальної техніки, за допомогою впровадження спеціальних програм для проведення обліку і звітності.

2.9.  Складання кошторисів  витрат міської ради та відділів міської ради і розрахунків до них.

2.10.  Складання та подання у встановлений термін бухгалтерського і фінансового звітів.

2.11.  Складання штатного розкладу працівників міської ради і  відділів міської ради.

2.12.Здійснення контролю за збереженням основних засобів, малоцінних і швидкозношувальних предметів, інших матеріальних цінностей.

2.13.Збереження бухгалтерських документів, кошторисів витрат, розрахунків до них, штатних розписів, інших документів, а також передача їх в архів відповідно до встановленого порядку.

2.14.Здійснення контролю за видачею одноразової допомоги малозабезпеченим громадянам згідно з зазначеним лімітом грошових коштів в касі.

 

Організація роботи відділу

3.1.Відділ очолює головний бухгалтер, начальник відділу, що призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови за погодженням з органом управління Державної казначейської служби.

3.2.Робота відділу ведеться згідно з планом, що складається на основі основних функцій відділу.

3.3.Відділ у своїй роботі підпорядковується безпосередньо міському голові, а у разі відсутності його заступникові.

3.4.Відділ взаємодіє у своїй роботі з іншими відділами міської ради.

Права відділу

            Відділу надається право:

4.1.Брати участь у роботі засідань виконавчого комітету.

4.2.Подавати у виконавчий комітет проекти, пропозиції з питань, які входять у компетенцію відділу.

4.3.Висувати вимоги до усіх відділів, що входять у структуру міської ради в частині порядку оформлення і своєчасного надання необхідних для бухгалтерського обліку і звітності документів.

4.4.Не приймати до виконання документи, що суперечать вимогам нормативних актів, порушують фінансову дисципліну, завдають шкоди державі.

4.5.Головний бухгалтер, начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, організовує та контролює їхню роботу. Забезпечує виконання покладених на відділ обов'язків з організації бухгалтерського обліку і контролює правильність його ведення.

        Головний бухгалтер, начальник відділу має право представляти відділ в органах міської ради з питань, що знаходяться в його компетенції, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи відділу.

            Головний бухгалтер, начальник відділу повинний знати:

- Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи державної служби, що стосуються і діяльності органів місцевого самоврядування;

- Укази Президента України, постанови і розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;

- постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали органів державного керування, фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку і звітності;

- порядок документального оформлення в бухгалтерському обліку звітних показників;

- методики економічного аналізу;

- цивільне право, трудове, фінансове, господарське законодавство;

- правила і норми охорони праці;

- основні принципи роботи на комп'ютері з застосуванням відповідних програмних забезпечень;

Відповідальність відділу

            Відділ несе відповідальність:

5.1.За точність і своєчасність нарахування заробітної плати працівникам, нарахування і перерахування податків і єдиних внесків до Пенсійного фонду, як утриманих із зарплати працівників, так і нарахованих на фонд оплати праці.

5.2.За цільове використання бюджетних коштів, правильність відображення в облікових документах операцій, пов'язаних з матеріальними цінностями і коштами.

5.3.За своєчасне нарахування зносу на основні засоби, списання і ліквідацію основних засобів, використання МБП і інших матеріальних цінностей.

5.4.За своєчасне подання бухгалтерського, фінансового і статистичного звітів.

5.5.За достовірне складання штатного розпису, його виконання і дотримання усіх вимог законодавчих актів.

5.6.За правильність розрахунків з органами Державної казначейської служби за реєстраційними рахунками, відкритими у його управлінні, відображенням всіх операцій з бухгалтерській звітності.

5.7.За наявність документації і кошторисів як загального фонду так і спеціального.

5.8.За надання інформації правоохоронним і контролюючим органам у випадку поточних ревізій і в інших випадках, при обов'язковому узгодженні з міським  головою чи його заступником.

Секретар міської ради                                           Г.О.Гаврильченко