• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Положення про юридичний відділ

 Додаток  № 3 до
рішення міської ради

                                                                                              30.01.2014  № 6/34-8

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ Покровсської 
міської ради

 

1.Загальні положення

1.1. Юридичний відділ міської ради (далі —Відділ) є відділом міської ради та її виконавчим органом. Відділ утворюється рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відділ у своєї діяльності безпосередньо підпорядковується міському голові та входить до складу апарату міської ради.
1.2.Відділ керується Конституцiєю України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», указами Президента України i постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, мiжнародними договорами України, цим Положенням, а також iншими нормативно-правовими актами. З питань органiзацiї та проведення правової роботи юридична служба керується актами Мiн’юсту.
1.3.Положення про юридичний відділ Красноармійської міської ради, структура, штатна чисельність, фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням міської ради.
1.4.Посадову інструкцію начальника Відділу затверджує міський голова, головних спеціалістів — керуючий справами виконкому міської ради.
1.5. Ліквідація та реорганізація Відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.
1.6. Відділ не є юридичною особою.

2. Основні завдання Відділу
2.1. Основним завданням Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, iнших нормативних актiв міською радою та її виконавчим органам пiд час виконання покладених на них завдань, а також представлення інтересів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови в судах.
3. Функції Відділу
3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) органiзовує та бере участь у забезпеченнi реалiзацiї державної правової полiтики у вiдповiднiй сферi, правильного застосування законодавства в міській раді та її виконавчому комітеті, у представленнi їх iнтересiв в судах;
2) розробляє та бере участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв з питань, що належать до компетенцiї міської ради, її виконавчого комітету та міського голови;
3) перевiряє вiдповiднiсть законодавству i мiжнародним договорам України проектiв рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, погоджує (вiзує) їх за наявностi вiз заiнтересованих структурних пiдроздiлiв;
4) проводить юридичну експертизу проектiв нормативно-правових актiв, пiдготовлених відділами міської ради,;
5) переглядає разом iз відділами та управліннями міської ради нормативно-правовi акти та iншi документи з питань, що належать до його компетенцiї, з метою приведення їх у вiдповiднiсть iз законодавством; 
6) iнформує міського голову про необхiднiсть вжиття заходiв для внесення змiн до нормативно-правових актiв та iнших документiв, визнання їх такими, що втратили чиннiсть, або скасування;
7) разом iз заiнтересованими відділами та управліннями міської ради узагальнює практику застосування законодавства у вiдповiднiй сферi, готує пропозицiї щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд міського голови для вирiшення питання щодо пiдготовки проектiв нормативно-правових актiв та iнших документiв, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такi акти;
8) розглядає проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, якi надiйшли для погодження, з питань, що належать до компетенції міської ради та її виконавчого комітету або міського голови, та готує пропозицiї до них;
9) здiйснює у межах своєї компетенцiї заходи щодо адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
10) органiзовує роботу, пов’язану з укладенням договорiв (контрактiв), бере участь у їх пiдготовцi та здiйсненнi заходiв, спрямованих на виконання договiрних зобов’язань, забезпеченнi захисту майнових прав i законних інтересів міської ради та її виконавчого комітету, а також погоджує (вiзує) проекти договорiв за наявностi погодження (вiзи) начальників заiнтересованих відділів та управлінь;
11) органiзовує претензiйну та позовну роботу, здiйснює контроль за її проведенням;
12) проводить разом iз заiнтересованими відділами та управліннями аналiз результатiв господарської діяльності міської ради та її виконавчого комітету, вивчає умови i причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договiрних зобов’язань, а також стан дебiторської та кредиторської заборгованостi;
13) аналiзує матерiали, що надiйшли вiд правоохоронних i контролюючих органiв, результати позовної роботи, а також отриманi за результатами перевiрок, ревiзiй, iнвентаризацiй данi статистичної звiтностi, що характеризують стан дотримання законності міською радою та її виконавчим вомітетом, готує правовi висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в органiзацiї роботи з вiдшкодування збиткiв;
14) подає пропозицiї міському голові про притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв, з вини яких заподiяна шкода (якщо це не вiднесено до компетенцiї iншого структурного пiдроздiлу);
15) сприяє правильному застосуванню актiв законодавства про працю, у разi невиконання або порушення їх вимог подає міському голові висновок з пропозицiями щодо усунення таких порушень;
17) здiйснює методичне керiвництво правовою роботою в міській раді та її виконавчому комітеті;
18) веде облiк актiв законодавства i мiжнародних договорiв України, забезпечує пiдтримання їх у контрольному станi та зберiгання;
19) збирає iнформацiю про офiцiйне оприлюднення актiв законодавства в друкованих виданнях;
20) визначає разом iз заiнтересованими відділами та управліннями міської ради та її виконавчого комітету потребу в юридичних кадрах пiдприємства, що належить до сфери управлiння міської ради;
21) надає правовi консультацiї з питань, що належать до компетенцiї міської ради та її виконавчого комітету, а також за дорученням міського голови розглядає звернення громадян, звернення та запити депутатів відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Закону України «Про статус народного депутата України»;
22) здiйснює заходи, спрямованi на пiдвищення рiвня правових знань працiвникiв міської ради та її виконавчого комітету;
23) забезпечує в установленому порядку представлення iнтересiв міської ради та її виконавчого комітету в судах та iнших органах.
24) здійснює контроль за проведенням закупівель за державні кошти, у тому числі у разі застосування електронних закупівель.
25) є відповідальним підрозділом щодо забезпечення вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в межах передбачених вищевказаним законом.
4.Права Відділу
4. 1. Відділ має право:
1) перевiряти дотримання законностi відділами та управліннями та інших виконавчих органів міської ради, та на підприємствах, установах та організаціях, що належить до сфери її управлiння;
2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на неї завдань необхiднi документи, iнформацiю, довiдки, розрахунки, iншi матерiали вiд посадових осiб відділів та управлінь та інших виконавчих органів міської ради, та пiдприємств, установ та організацій, що належать до сфери управлiння міської ради.
З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, якi потребують оперативного вжиття вiдповiдних заходiв, посадовi особи зобов’язанi невiдкладно подавати необхiднi матерiали на вимогу юридичного відділу;
3) залучати за згодою начальників відділів та управлінь та інших виконавчих органів міської ради та спецiалiстiв з метою пiдготовки проектiв нормативно-правових актiв та iнших документiв, а також розроблення i здiйснення заходiв, якi проводяться юридичним відділом вiдповiдно до покладених на неї завдань;
4) iнформувати міського голову про покладення на юридичний відділ обов’язкiв, що виходять за межi компетенції відділу, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного відділу необхiдних матерiалiв посадовими особами відділів та управлінь та інших виконавчих органів міської ради i пiдприємств, установ та організацій, що належать до сфери управлiння міської ради.

5. Організація роботи Відділу
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
5.2. На посаду начальника юридичного відділу призначається особа з вищою юридичною освiтою за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра, спецiалiста i стажем роботи за фахом на державнiй службi та службі в органах місцевого самоврядування або за фахом на керiвних посадах в iнших сферах не менш як п’ять рокiв.
5.3. На посаду головного спецiалiста юридичного відділу призначається особа з вищою юридичною освiтою за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра, спецiалiста i стажем роботи за фахом на державнiй службi та службі в органах місцевого самоврядування не менш як три роки або за фахом в iнших сферах не менш як чотири роки.
5.4. Пiдвищення квалiфiкацiї спеціалістів юридичного відділу здійснюється відповідно до норм чинного законодавства;
5.5. Покладення на юридичний відділ обов’язкiв, що не належать або виходять за межі її компетенцiї, не допускається.
5.6. Діловодство Відділу здійснюється відповідно до Регламенту роботи міської ради, регламенту роботи виконавчих органів ради та номенклатури справ Відділу. 
6.Відповідальність
6.1. За порушення трудової дисципліни, вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших законодавчих актів України спеціалісти Відділу несуть відповідальність відповідно до норм діючого законодавства.

Секретар міської ради І.В. Сущенко