Scattered Showers

17°C

Scattered Showers

Вологість: 38%

Вітер: 35.40 km/h

Особливості організації куточока покупця

Організація куточка покупця

При здійсненні торговельної діяльності суб’єкти господарювання повинні надати споживачам повну інформацію як про пропонований товар, так і про себе, що випливає з норм Закону України від 12.05.91 р № 1023-XII «Про захист прав споживачів» (далі — Закон про захист прав споживачів).

Як правило, для цих цілей організовується куточок покупця. куточок споживача Куточок покупця, інформаційний стенд або документи в файлах, які регламентують ведення торгівлі суб’єктами господарювання, відносини між покупцем і продавцем, обов’язки продавця перед споживачами та контролюючими органами, та інша інформація є майже в кожній торговій точці (місці надання послуг). Раніше діючим Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р № 108, передбачалося розміщення в куточку покупця Книги скарг і пропозицій, адрес і номерів телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, цього порядку, вилучення з Закону про захист прав споживачів, асортиментного переліку товарів, чинних санітарних і ветеринарних правил, правил продажу товарів та іншої нормативно-технічної документації. Однак з прийняттям нових правил перелік зазначених документів значно спростили.

Згідно п. 10 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ від 15.06.2006 р № 833 (далі — Порядок № 833), кожен суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний забезпечити наявність на видному та доступному місці куточка покупця і розмістити в ньому: інформацію про найменування власника або уповноваженого ним органу; адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів; Книгу відгуків і пропозицій. Що стосується таких документів, як Порядок № 833, Закон про захист прав споживачів, санітарні норми, ветеринарні документи, правила продажу окремих видів товарів, то розміщувати їх в куточку покупця необов’язково, головне, щоб вони були в наявності і надавалися на вимогу споживача. Разом з тим, вимога про розміщення на видному місці цих або інших документів, а також певної інформації може міститися в спеціальних нормативних актах.

Розміщення інформації про органи, що забезпечують захист прав споживачів У куточку покупця суб’єкти господарювання в обов’язковому порядку повинні розміщувати адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів. Відповідно до п. 3 ст. 5 Закону про захист прав споживачів захист прав споживачів в Україні здійснюють центральний орган виконавчої влади, який формує і забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів , місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до закону, а також суди. Очевидно, що з перерахованих вище органів, покликаних забезпечувати захист прав споживачів, в куточку покупця, перш за все, доцільно розмістити дані територіальних органів Госпродпотребслужби, місцевих держадміністрацій.

Слід також звернути увагу, що на підставі п.п. 3 «б» ч. 1 ст. 30 Закону України від 21.05.97 р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам сільських, селищних, міських рад також делеговані контролюючі функції по дотриманню законодавства про захист прав споживачів. Отже, крім основних органів, що забезпечують права споживачів в куточку покупця, можна привести адреси і телефони зазначених органів місцевого самоврядування. При цьому найбільш актуальна така інформація буде в сільській місцевості. Порядок розміщення та ведення книги відгуків і пропозицій. Однією з вимог до організації куточка покупця є розміщення в ньому Книги відгуків і пропозицій. Порядок її ведення і форма регламентовані Інструкцією про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства, затвердженої наказом МЗЕЗ торгу від 24.06.96 р № 349 (далі — Інструкція № 349). Ця інструкція передбачає обов’язок всіх підприємств роздрібної торгівлі та закладів ресторанного господарства незалежно від форм власності вести Книгу відгуків і пропозицій встановленої форми (додаток 1 до Інструкції № 349) для запису покупцями скарг, пропозицій, відгуків і зауважень.

Згідно п. 2 Інструкції № 349 Книга відгуків і пропозицій повинна знаходиться на видному і доступному для споживачів місці. При цьому відповідно до вимог Порядку № 833 таким доступним місцем її розміщення є куточок покупця. Однак слід враховувати, що на підприємствах роздрібної торгівлі, які мають відділи, Книга відгуків і пропозицій повинна вестися в кожному відділі, а в закладах ресторанного господарства, що мають кілька залів обслуговування, — в кожному залі обслуговування, в той час як куточок покупця може бути обладнаний один на весь магазин або кафе. У цьому випадку, крім розміщення Книги в куточку покупця, додатково її необхідно розмістити в кожному торговому відділі або залі на видному та доступному місці.

Будь-якому споживачеві, який бажає зробити запис в Книзі відгуків і пропозицій, повинні бути створені необхідні для цього умови. При цьому забороняється вимагати від заявника пред’явлення будь-яких документів, що засвідчують особу, або пояснення причин, які викликали необхідність написання скарги, пропозиції, відгуку. Працівник підприємства роздрібної торгівлі або закладу ресторанного господарства, дії якого викликали нарікання з боку споживача, повинен не пізніше наступного дня повідомити про це керівника підприємства або його заступнику і представити письмове пояснення з приводу його виникнення. Керівник підприємства або його заступник зобов’язані в тижневий термін розглянути запис, внесену в Книгу відгуків і пропозицій, розібратися по суті питання та вжити необхідних заходів щодо усунення недоліків і порушень в роботі підприємства або по реалізації висловлених пропозицій. При цьому керівна особа підприємства має в Книзі відгуків і пропозицій на зворотному боці заяви покупця зробити запис про вжиті заходи і в тижневий термін в обов’язковому порядку надіслати письмову відповідь заявнику за вказаною ним адресою. У разі, коли суб’єкт господарювання має в підпорядкуванні кілька підприємств торгівлі (структурних одиниць), а питання, поставлене в заяві споживача, не може бути вирішене безпосередньо на підприємстві, керівник структурної одиниці зобов’язаний в тижневий термін подати таке питання на розгляд господарюючого суб’єкта та письмово повідомити про це покупця за вказаною ним адресою. Керівні працівники суб’єкта господарювання зобов’язані щоквартально перевіряти правильність ведення Книги відгуків і пропозицій в усіх підлеглих йому підприємствах торгівлі та закладах ресторанного господарства, вживати заходів щодо усунення недоліків і причин, що викликають скарги споживачів.

Слід звернути увагу, що Книга відгуків і пропозицій є документом суворої звітності. Чи не повністю заповнена протягом календарного року Книга, є дійсною в наступному році. Про це в ній робиться відповідний запис. Заміна Книги відгуків і пропозицій на нову повинна здійснюватися не пізніше 5 днів з дати заповнення третього від кінця бланка заяви. При цьому повністю заповнена Книга разом з коротким звітом про характер скарг та вжиті заходи передається суб’єкту господарювання на зберігання, про що робиться відповідна відмітка в журналі (додаток 2 до Інструкції № 349). Термін зберігання повністю заповненою Книги — один рік. Слід зазначити, що відсутність на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства Книги відгуків і пропозицій, а також недотримання порядку її ведення та розгляду заяв покупців вважається порушенням правил торговельного обслуговування населення, що є підставою для притягнення працівників підприємства до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Додаткові вимоги до організації куточка покупця

Як було зазначено вище, крім перерахованих вище вимог до оформлення та організації куточка покупця додаткові вимоги містяться в нормативних документах, що регламентують порядок торгівлі окремими групами товарів. Відзначимо, що велика частина таких нормативних документів ще не приведена у відповідність з Порядком № 833. При цьому перелік додаткової інформації, наявність якої передбачено особливими правилами торгівлі, залежить від: виду здійснюваної торговельної діяльності — роздрібна, комісійна торгівля, продаж товарів на замовлення та вдома у замовника, торгівля в розстрочку, торгівля на ринках; виду реалізованого товару — продовольчі або непродовольчі, алкогольні напої, ювелірні вироби, нафтопродукти, аудіовізуальні твори та фонограми, мисливська зброя, патрони і порох, антикварні речі, транспортні засоби та номерні агрегати і т. п. Наприклад, Правилами комісійної торгівлі ювелірними виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, затверджених наказом Мінфіну від 27.10.2004 р № 678, висуваються вимоги щодо розміщення в торговому приміщенні на видному і доступному місці витягів з ст. 14 Закону про захист прав споживачів (п. 1.19). Згідно п. 15 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою КМУ від 20.12.97 р № 1442, суб’єкт господарської діяльності повинен обладнати на АЗС на видному і доступному для огляду місці куточок покупця, в якому потрібно розмістити інформацію про найменування власника АЗС або уповноваженого ним органу, місцезнаходження та номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, Книгу відгуків і пропозицій. При цьому на вимогу споживача його повинні ознайомити з вимогами цих Правил і Закону про захист прав споживачів, а також надати документи, перераховані в п. 9 зазначених Правил.

Правилами роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Мінекономіки від 24.07.2002 р № 219, зокрема, встановлено додаткову вимогу про розміщення в куточку покупця наочної інформації про розташування в торговому приміщенні закладу (підприємства) ресторанного господарства спеціально відведених для куріння місць і про шкоду, яку завдає людині куріння тютюнових виробів. Відзначимо, що в правилах торгівлі окремими видами товарів куточок покупця може називатися також куточком споживача, що ні в якому разі не впливає на його призначення та порядок оформлення. Оскільки куточок покупця повинен бути розміщений в торговому залі магазину, відділу, секції, підприємства громадського харчування в доступному для ознайомлення споживачів місці, то суб’єкти торговельної діяльності, що реалізують продовольчі товари через дрібнороздрібну торговельну мережу (кіоски, лотки і т. Д.), Можуть куточок покупця не обладнувати. Однак при цьому в кожному стаціонарному пункті дрібнороздрібної торговельної мережі повинні бути санітарні правила та санітарний журнал, а також Книга відгуків і пропозицій встановленого зразка, яка надається споживачеві на першу вимогу, згідно з п. 13 Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом МЗЕЗ торгу від 08.07. 96 р № 369. Крім підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства, куточок повинен бути організований і на підприємствах побутового обслуговування населення.

Згідно п. 7 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою КМУ від 16.05.94 р № 313 (далі — Правила № 313), в приміщенні, де проводиться прийом і видача замовлень, на видному і доступному для клієнтів місці повинні розміщуватися: Правила № 313; витяг із Закону про захист прав споживачів в частині надання послуг; перелік наданих побутових послуг; інформація про повне найменування виконавця, його адреса, номери телефонів, П.І.Б. керівника (власника) підприємства; копії свідоцтв про державну реєстрацію, сертифікатів відповідності на послуги, що підлягають обов’язковій сертифікації, а також копії торгових патентів, спеціальних дозволів (ліцензій) на послуги, що підлягають патентуванню, ліцензуванню; зразки матеріалів і затверджених в установленому порядку виробів; ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби; перелік нормативно-технічних документів, вимогам яких повинні відповідати послуги; гарантійні зобов’язання виконавця послуг; інформація про працівників, які обслуговують замовників, номери телефонів місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів Держспоживінспекції (на сьогодні — територіальних органів Мінекономрозвитку), перелік категорій громадян, які мають право на пільги; Книга скарг та пропозицій.

Слід зазначити, що в Правилах № 313 прямо не передбачено обладнання саме «куточка покупця». Однак, очевидно, що найбільш зручно їх розмістити в спеціально організованому місці, яке в сфері побутового обслуговування коректніше назвати «куточком споживача». При наявності такого куточка із зазначеною інформацією у перевіряючих органів не виникатимуть додаткові питання. Таким чином, організовуючи куточок покупця, необхідно враховувати специфіку реалізованих товарів і упевнитися, що спеціальні відповідні правила торгівлі не висувають ніяких особливих додаткових вимог, крім передбачених Порядком № 833, або виконати їх, якщо такі є.

 До відома СУБ'ЄКТІВ підприємництва!

Оприлюднено проект переліку товарів, якими не можна буде торгувати без РРО На сайті Мінекономрозвитку оприлюднений проект постанови Кабміну з переліком груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій. Проектом передбачається вступ цієї постанови в силу з 1-го числа кварталу, наступного за кварталом його опублікування. Значить, якщо постанова буде прийнята і опубліковано не пізніше 31 березня 2017 року, вже з 1 квітня продавати такі товари без РРО буде не можна.

Проект постанови КМУ

Про затвердження Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій та внесення змін до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів

Відповідно до статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та статті 6 Закону України "Про захист прав споживачів" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій, що додається.

2. Унести до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 506 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 16, ст. 861), такі зміни:

абзац другий пункту 2 виключити;

додаток 1 до Порядку виключити.

3. Ця постанова набирає чинності з першого числа кварталу, що настає за кварталом її опублікування.

Прем’єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН

ПЕРЕЛІК
груп технічно складних побутових товарів,
які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню)
або гарантійній заміні, в цілях застосування
реєстраторів розрахункових операцій

Найменування груп товарів

Товарна позиція згідно УКТЗЕД

1

2

Група 73 "Вироби з чорних металів"

Печi опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, якi можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровнi, пальники для плит, розiгрiвачi їжi та аналогiчнi неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних металів: прилади для приготування та підігрівання їжі

7321

Група 84 "Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини"

Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402

8403

Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або інші газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього

8414

Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо

8415

Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механічні, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки, механiчнi пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої

8416

Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415

8418

Каландри або інші валкові машини, крiм тих, що призначені для обробки металiв чи скла, та валки для цих машин

8420  

Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв

8421  

Машини посудомийні; обладнання для миття або сушiння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мiшкiв або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; iнше обладнання для фасування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу); обладнання для газування напоїв.

8422

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів

8423

Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та аксесуари до них

8443

Машини трикотажнi, в’язально-прошивнi для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтинговi машини

8447

Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм

8450

Обладнання (крiм машин товарної позицiї 8450) для промивання, чищення, вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжi, тканин або виробiв з текстильних матерiалiв та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття пiдлог типу лiнолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин

8451

Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування товарної позицiї 8440; меблі, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин

8452

Iнструменти ручнi пневматичні, гiдравлiчні або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном

8467

Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогічної iнформацiї, в іншому місці не зазначені

8471

Група 85 "Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя"

Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки індуктивності та дроселi

8504

Пилососи 

8508

Машини електромеханiчнi побутовi з умонтованим електродвигуном, крім пилососів товарної позиції 8508

8509

Електробритви, машинки для підстригання волосся та епiляцiйнi апарати з умонтованим електродвигуном

8510

Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричнi нагрівачі занурені; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545

8516

Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528

8517

Мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; навушники та телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше; пiдсилювачi звукових частот електричнi; електричнi звукопiдсилювальні комплект

8518

Звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура

8519

 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього

8521

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифрові камери та записувальні відеокамери

8525

Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади і радiоапаратура дистанцiйного керування

8526

Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником

8527

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення

8528

Електрообладнання звукове або візуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530

8531

Електронні інтегровані схеми

8542

Група 87 "Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання"

Автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобів товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi

8703

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски

8711

Велосипеди двоколiснi та iншi велосипеди (включаючи велосипеди триколiснi для перевезення вантажiв), без двигуна

8712

Коляски iнвалiднi з двигуном або без двигуна чи з iншим механiзмом для пересування

8713

Коляски дитячі та їх частини

8715

Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини

8716

Група 90 "Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя"

 Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальнi, захиснi або iншi

9004

Фотокамери (крім кінокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім газорозрядних ламп товарної позиції 8539

9006

Кiнокамери та кiнопроектори, з пристроями звукозаписування чи звуковідтворення або без них

9007

Пристрої на рiдких кристалах, крiм виробiв, конкретнiше названих в iнших товарних позицiях; лазери, крiм лазерних дiодiв; інші прилади та iнструменти оптичнi в іншому місці цієї групи не зазначені

9013

Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослiдження зору

9018

Пристрої ортопедичнi, включаючи хiрургiчнi пояси, бандажi та милицi; шини та iншi пристрої для лiкування переломiв; штучні частини тіла; слухові та iншi апарати, якi носять на собi, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду

9021

Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в’язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мiкротоми

9027

Група 91 "Годинники всіх видів та їх частини"

Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або із собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами

9101

Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або із собою, включаючи секундомiри, крiм включених до товарної позицiї 9101

9102

Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, в яких встановлено годинниковий механiзм для годинникiв, призначених для носiння на собi або із собою, крім годинників товарної позиції 9104

9103

Годинники, що встановлюються на панелях приладів та подібні годинники для наземних транспортних засобів, лiтальних апаратів, космічних апаратів або суден

9104 00 00

Інші годинники

9105

Апаратура для реєстрації часу доби та апаратура для вимірювання, реєстрації або індикації будь-яким способом iнтервалiв часу, з будь-яким годинниковим механiзмом, або із синхронним двигуном (наприклад, реєстратори часу, самописці часу)

9106

Перемикачi, що дiють в установлений час, з годинниковим механiзмом будь-якого виду або із синхронним двигуном

9107 00 00

Група 92 "Музичні інструменти; їх частини та приладдя"

Інструменти музичні, в яких звук створюється або має посилюватися електричним способом (наприклад, органи, гiтари, акордеони):

9207

Група 93 "Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя"

Інша зброя (наприклад, пружиннi, пневматичнi чи газовi рушницi та пiстолети, кийки), крім включеної до
товарної позицiї 9307

9304 00 00 00

Група 95 "Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя"

Консолі  та обладнання для відеоігр, товари для розваг, настiльнi або кiмнатнi ігри, включаючи столи для гри у пiнбол, бiльярд, спецiальнi столи для казино та автоматичне обладнання для кегельбану

9504

Опубліковано у Новини

    pfu    big logo2